Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน

ขั้นตอน
          1.คณะกรรมการชุมชนสำรวจความต้องการ จำนวนเด็กเล็ก และจัดเตรียมสถานที่ ที่เหมาะสม ควรเป็นสถานที่โปร่ง สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก
          2.กรณีสถานที่ตั้งเป็นที่เอกชนจะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ กรณีการเช่าที่ดิน กรรมการชุมชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเช่าที่ดิน
          3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงนำเด็กก่อนวัยเรียน อายุระหว่าง 2 - 6 ปี เข้ารับบริการ
          4.คณะกรรมการชุมชนร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครรู้ดูแลเด็กประจำศูนย์ โดยใช้หลักเกณฑ์จำนวนเด็ก 15 คนต่อ อาสาสมัคร 1 คน
          5.คณะกรรมการชุมชนแจ้งความประสงค์การขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และขอรับการสนับสนุนต่อสำนักงานเขต
          6.สำนักงานเขตพิจารณาความเหมาะสม และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยให้การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหาร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
          7.สำนักพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก ตามความเหมาะสม