Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเปรียบเทียบปรับ

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อราชการ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
2. หนังสือเชิญพบของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
3. สำเนาบันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
4. สำเนาบัญชียึดหรืออายัดของกลาง (ถ้ามี)
5. หลักฐานการเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
หมายเหตุ
- ชำระค่าปรับทุกครั้งต้องเรียกใบเสร็จรับเงิน
- จำนวนเงินที่ชำระค่าปรับต้องตรงกับที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
เอกสารเพิ่มเติม
1. อัตราการเปรียบเทียบปรับและประกาศกรุงเทพมหานคร