Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเสียภาษีบำรุงท้องที่

1. ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
          ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น
3. กำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
          3.1 รายเก่า ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ สำนักงานเขตท้องที่ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี
          3.2 รายใหม่ หรือรายเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลง บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม
4. ฐานภาษีและอัตราค่าภาษี
          ฐานภาษี คือ ราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งได้กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี ส่วนอัตราภาษีจะเป็นไปตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
6. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

5. การชำระภาษี
          ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี โดยสามารถชำระได้ทุกสำนักงานเขต กองการเงิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วยเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต เช็ค หรือธนาณัติ หรือชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ATM รวมทั้งผ่านทาง Internet
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. แบบแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
2. แบบแสงดรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8) 
3. คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
4. หนังสือมอบอำนาจ