Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ (ปรับปรุง 21 พ.ค. 58)

(ดำเนินการได้เฉพาะผู้มีรายชื่อให้มีสิทธิ์ทำการค้าในที่หรือทางสาธารณะเท่านั้น)
หลักฐานที่ต้องใช้
1. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกสิบวัน ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า จำนวนคนละ 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วย
3. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วย ตามแบบ สณ.11
4. กรณีสินค้าประเภทอาหาร ต้องมีสำเนาใบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ถ้ามี)
5. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้า
- ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ก. จำหน่ายสินค้าโดยจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ฉบับละ 100 บาท
ข. จำหน่ายสินค้าโดยวิธีการเร่ขาย ฉบับละ 10 บาท
- กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นแบบ สณ.5 พร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ
- กรณีขอเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่าย หรือสถานที่จัดวางสินค้าหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นแบบ สณ.9
- กรณีใบอนุญาต บัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาต/ผู้ช่วยจำหน่าย สูญหายถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นแบบ สณ.6 หรือ สณ.10 แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน
- กรณีแจ้งเลิกการดำเนินกิจการ ต้องยื่นแบบ สณ.8 ก่อนถึงกำหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.1)