Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ

(ดำเนินการได้เฉพาะผู้มีรายชื่อให้มีสิทธิ์ทำการค้าในที่หรือทางสาธารณะเท่านั้น)
หลักฐานที่ต้องใช้
1. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกสิบวัน ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า จำนวนคนละ 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วย
3. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วย ตามแบบ สณ.11
4. กรณีสินค้าประเภทอาหาร ต้องมีสำเนาใบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ถ้ามี)
5. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้า
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.1)