Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
1. แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน
2. แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
5. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
6. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินข้างเคียง
7. หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต
8. หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม กทม.
9. บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน