Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจดทะเบียนพาณิชย์

          กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)
          1. การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
          2. การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขาย มีค่ารวมเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
          3. การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
          4. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
          5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือรถยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนพาณิชย์
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล) หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ)
          2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน
          3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท (ถ้ามี)
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
          5. กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
                    5.1 หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
                    5.2 กรณีเช่าสถานที่
                              5.2.1 ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
- สำเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน)
- เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคารสถานที่ตั้งสำนักงาน
5.2.2. ผู้ให้เช่ามีสถานะเป็นบริษัท
- สำเนาสัญญาเช่า พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผ้มู ีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
5.2.3. กรณีการซื้ออาคารชุด/ห้องชุด
- สำเนาโฉนดที่ดิน/ห้องชุด
         6. กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลให้แนบเอกสารของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือจดจัดตั้งคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้เป็นหุ้นส่วน
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ 
หลักฐานที่ต้องใช้
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล) หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ)
          2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
          3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท (ถ้ามี)
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
          5. ใบทะเบียนพาณิชย์
การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
หลักฐานที่ต้องใช้
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ
          2. ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
          3. สำเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
          4. สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบกิจการ กรณีผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม
          5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
          6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
อัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
- จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ฉบับละ 50 บาท
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ฉบับละ 20 บาท
- จดทะเบียนยกเลิกประกอบกิจการ ฉบับละ 20 บาท
- ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
- ขอตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
- คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ 30 บาท
 
หมายเหตุ  1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ
              2. กรณีแจ้งยกเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม ให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ทำการแทนทายาท หรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)  
2. หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ 
3. เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์ 
4. แบบคำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน 
5. หนังสือมอบอำนาจ