Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

ประกาศกรุงเทพมหานคร
          ผู้ปกครองเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์หรือย่างปีที่ 8 ให้แจ้งเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษาที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือสถานที่ที่ประกาศกำหนด เพื่อส่งเด็กเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 มกราคมของทุกปี
หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดง
1. สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (สำหรับผู้แจ้ง)

แบบฟอรืมสำหรับติดต่อ
1. แบบฟอร์มแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน