Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

ผู้ปกครองนำเด็กในความปกครองที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 และมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา โดยแจ้งสำนักงานเขต (ฝ่ายการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ปัจจุบัน จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ถัดไป

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดง

1. สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (สำหรับผู้แจ้ง)

แบบฟอร์มแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด