Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานศึกษา

- โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
2. โรงเรียนวัดสุทธาราม
3. โรงเรียนวัดทองเพลง
4. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
5. โรงเรียนวัดทองนพคุณ
6. โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
7. โรงเรียนวัดสุวรรณ
8. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน จำนวน 10 โรงเรียน
1. โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี
2. โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย
3. โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ
4. โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์
5. โรงเรียนมานะวิทยา
6. โรงเรียนจันทรวิทยา
7. โรงเรียนพัฒนาวิทยา
8. โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์
9. โรงเรียนบำรุงวิชา
10. โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3
โรงเรียน
1. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
2. วิทยาลัยเทคโนลียีวัฒนาบริหารธุรกิจ
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลพณิชยการ

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสาน