Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานเขตคลองสานเดิมเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอบุปผาราม ซึ่งตามนามเดิมเรียกว่า อำเภอบางลำภูล่าง (อ้างตามหนังสือ กรมพระนครบาล ที่ 199/2283 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2459) ตั้งที่ว่าการที่หน้าวัดทองธรรมชาติ เมื่อ พ.ศ.2454 ย้ายมาตั้งที่หน้าวัดทองนพคุณ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2458 มหาอำมาตย์ตรี พระยาเพ็ชรปาณี อธิบดีกรมพระนครบาล ได้ประกาศตั้งที่ว่าการอำเภอบุคคโล (ตามประกาศเปิดที่ว่าการในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ลงวันที่ 15 ตุลาคมพ.ศ.2458 ให้ตั้งอำเภอชั้นในเป็น 25 อำเภอ) มีที่ทำการอำเภอตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดทองนพคุณ และให้ผู้ที่อยู่ในท้องที่อำเภอบุปผารามไปกระทำกิจต่าง ๆ ที่ ที่ว่าการอำเภอบุคคโล วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2459 มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยายมราชเสนาบดีพระกรมพระนครบาล มีหนังสือกราบทูลพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ ให้ขอพระราชทานเปลี่ยนนามอำเภอบุปผาราม

          ซึ่งเดิมขอพระราชทานเปลี่ยนนามเป็น อำเภอบางลำภูล่าง ตามนามอำเภอเดิมนั้น แต่เนื่องจากที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัดทองนพคุณ ซึ่งมีตำบลอยู่ 3 ตำบล คือ 1. บ้านสมเด็จ 2. คลองสาน และ 3. พระปางเหลือง ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตั้งทำการอำเภอนี้ จึงขอพระราชทานเปลี่ยนนามตามชื่อใดชื่อหนึ่งใน 3 ตำบลนี้ แทนนามอำเภอบุปผาราม กรมราชเลขานุการ จึงนำความการบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานอำเภอบุปผารามว่า อำเภอคลองสาน ตามหนังสือกรมราชเลขานุการที่ 62/286 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2459 และประกาศเปลี่ยนนาม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2459 ต่อมาวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2481 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยุบรวมอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าเนื่องจากอำเภอบางแห่งเป็นอำเภอเล็ก มีปริมาณงานไม่มากและจำนวนพลเมืองมีน้อย การคมนาคมระหว่างอำเภอสะดวกขึ้น

          จึงสมควรที่จะปรับปรุงเขตปกครองเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ เพื่อประโยชน์แก่ราชการและความสะดวกของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบรวมอำเภอ และยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ พ.อ.พหลพล พยุหเสนา นายกรัฐมนตรี จึงรับสนองพระบรมราชโองการประกาศยุบอำเภอโดย ยุบอำเภอบุคคโลไปขึ้นกับอำเภอบางยี่เรือ และอำเภอราษฎร์บูรณะ และยุบอำเภอคลองสานลงเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า กิ่งอำเภอคลองสาน ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอบางยี่เรือ พ.ศ.2482 อำเภอบางยี่เรือเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธนบุรี ต่อมาปี พ.ศ.2500 ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองสานขึ้น ด้วยเหตุผลที่กิ่งอำเภอคลองสาน อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี มีประชาชนหนาแน่นกว่าเดิม สภาพของท้องที่เจริญขึ้นสมควรยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เพื่อประโยชน์ในการปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรและส่งเสริมท้องที่ให้เจริญขึ้นอีก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นเรียกว่า พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองสาน พ.ศ.2500 ให้ตั้งกิ่งอำเภอคลองสาน อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี ขึ้นเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอคลองสาน ขึ้น อยู่ในความปกครองของจังหวัดธนบุรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2503 สร้างที่ว่าการใหม่ที่ถนนลาดหญ้า บริเวณป้อมป้องปัจจามิตร ตำบลคลองสาน

          ในปี พ.ศ.2514 มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2514 ให้รวมจังหวัดพระนครและธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี อำเภอคลองสานจึงเป็นอำเภอที่ขึ้นกับนครหลวงกรุงเทพธนบุรีปี พ.ศ.2515 มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้เปลี่ยนนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร และแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครออกเป็นเขต ปี พ.ศ.2516 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น 24 เขต อำเภอคลองสานได้เปลี่ยนเป็นเขตคลองสาน ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

          ลักษณะอาคารสำนักงานเขตคลองสานเป็นลักษณะรูปตัวยู ด้วยมีอาคาร 3 หลัง คือ ตึกกลางเป็นตึก 2 ชั้น เริ่มปลูกสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2503 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2504 รูปทรงเป็นลีลาแบบไทย กว้าง 7 เมตร ยาว 29 เมตร มีมุขกลางด้านหน้า ตึกปีกขวา ปัจจุบันเป็นตึก 4 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2519 เป็นตึก 3 ชั้น มีดาดฟ้า) ต่อมาปี 2530 ปรับปรุงต่อเติมดาดฟ้าอีก 1 ชั้น จากตึก 3 ชั้น เป็น 4 ชั้น ตึกปีกซ้ายเป็นตึก 4 ชั้น มีดาดฟ้าขนาดเดียวกับตึกปีกขวา ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2521