Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

 
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 บัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องต่างๆ ได้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่นประกอบกับมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยรวมหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น ฝ่ายเทศกิจจึงมีหน้าที่ รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับ มีอำนาจยึดหรืออายัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของบ้านเมือง
          “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร” หมายถึง กฎหมายที่กรุงเทพมหานคร ตราขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากสภารุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 ฯลฯ หรือมีกฎหมายบัญญัติให้กรุงเทพมหานครสามารถตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นใช้บังคับ
ได้และจะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้
          กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่มิใช่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และเป็นกฎหมายที่กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น