Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

 
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การประสานตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อการวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับการตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่เขต เพื่อเตรียมการรับนักเรียน การประสานงานติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขต รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
การบริการข้อมูลสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของสำนักงานเขต การวางแผนและดำเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุนประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพในสถานศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักเรียนของสถานศึกษา การสนับสนุนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม และพัฒนาความรู้
ในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานการสำรวจข้อมูล ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเด็กด้อยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการด้านภารกิจของศูนย์วิชาการเขตการดำเนินการด้านการเงิน งบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย