Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมันและน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียนการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูกดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การลดมลพิษและการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแยกได้ดังนี้
1. ด้านการกวาด
          บริการด้านการกวาดตามถนน ตรอก ซอย บริเวณที่ว่างซึ่งเป็นที่สาธารณะที่ว่าง ที่เป็นที่ของเอกชน นอกจากนั้นยังต้องทำการพัฒนาทำความสะอาดตามวัด โรงเรียนหรือตามชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการเก็บขนมูลฝอย
- บริการเก็บขนมูลฝอยตามถนน ตรอก ซอย บ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ สถานที่ของรัฐและเอกชน
- บริการเก็บขนมูลฝอยตามชุมชนทั่วพื้นที่เขต
- บริการเก็บขนของเหลือใช้ของประชาชนในพื้นที่เขต
- พัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย ชุมชน วัด โรงเรียนหรือตามที่ว่างริมทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ตรวจสอบแก้ไขความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นปลิวที่ปิดตามเสาไฟฟ้า ที่สาธารณะต่าง ๆ
3. ด้านการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ขั้นตอนการรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูล
1. ประชาชนแจ้งด้วยตนเอง
2. ประชาชนโทร.มาแจ้งทางโทรศัพท์ ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หมายเลข 0 2437 9995 และหมายเลข 0 2437 2376 ต่อ 5074
4. การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
- ดูแล ตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าเกาะกลางถนน
- บริการตัดต้นไม้ แต่งต้นไม้และแก้ไขปัญหาต้นไม้ล้ม
5. การชำระเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.1 การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย กระทำได้ 2 วิธี คือ
- มีเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมของฝ่ายรักษาความสะอาดไปดำเนินการเก็บกับเจ้าของอาคารในเวลาราชการ โดยออกใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานครให้ไว้เป็นหลักฐานอย่างถูกต้อง
- เจ้าของอาคารไปติดต่อชำระด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
5.2 การชำระค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน หลังการให้บริการเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะขอเก็บเงินค่าบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลตามอัตราที่ทางราชการกำหนด โดยออกใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานครไว้เป็นหลักฐาน (คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท)