Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บัตรประจำตัวประชาชน

1. กรณีขอบัตรฯ ครั้งแรกไม่เกินกำหนด (อายุ 7 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 60 วันนับจากวันเกิด) 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และนำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง 
          3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
2. กรณีขอมีบัตรฯ ครั้งแรกเกินกำหนด (อายุ 7 ปีบริบูรณ์ เกินกว่า 60 วันนับจากวันเกิด) มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ 
          3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของตนเอง บิดา มารดา (ถ้ามี) 
          4. กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง 
          5. กรณีขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ นอกจากใช้เอกสารตามข้อ 1 และ 2 แล้วต้องนำเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปให้การรับรองด้วย 
3. กรณีมีบัตรฯ เดิมหมดอายุ 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. บัตรฯ เดิมที่หมดอายุ 
4. กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. หลักฐานที่ใช้ในการเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร 
          3. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง 
5. กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฯ 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น เช่น หนังสือสุทธิของพระภิกษุ สามเณร 
          3. กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง 
6. กรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฯ 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. หลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฯ เช่น คำสั่งให้ออกจากราชการ หนังสือพ้นโทษ 
7. กรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย หรือหนังสือสำคัญการได้กลับคืนสัญชาติไทย 
8. กรณีได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นต่างด้าว 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. สูติบัตร กรณีสูติบัตรออกให้ที่ต่างประเทศซึ่งไม่ใช่สถานทูตไทย 
          3. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง 
          4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา 
          5. เจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือรับรอง 
9. กรณีได้สัญชาติไทยโดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
2. สูติบัตร 
3. หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา 
4. เจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือรับรอง 

10. กรณีบัตรฯ สูญหาย ถูกทำลาย 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
2. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอบัตร เช่น ใบอนุญาตขับรถ 
3. กรณีตรวจสอบหลักฐานเดิมไม่พบ ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง 

11. กรณีบัตรฯ ชำรุดในสาระสำคัญ 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ชำรุด 
3. หลักฐานที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายติด (กรณีไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้) 
4. กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 3 ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง 

12. กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม 
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 

13. กรณีเปลี่ยนที่อยู่ 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน 
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม

          ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่วันรื้อเสร็จ หากไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 
2. แบบคำร้องขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน