Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

          ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เจ้าบ้านผู้มีชื่อและรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่เก็บเอกสารทะเบียนราษฎรนั้น 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
          2. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หนังสือนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ คำสั่งศาล ใบแต่งทนาย หนังสือมอบอำนาจจากคู่ความ เป็นต้น 
          3. บัตรประจำตัวทนายความ หรือใบอนุญาตเป็นทนายความ (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ)
บบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31) 
2. บันทึก (ป.ค.14)