Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

1. คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ 
          1.1 กรณีไม่มีชื่อเพราะตกสำรวจจากทะเบียนบ้าน ปี พ.ศ. 2499 (เกิดก่อน 1 มิ.ย. 2499 เคยมีชื่อในหลักฐานทะเบียนบ้านฉบับก่อนปี 2499 แต่ชื่อได้ตกไปไม่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านปี พ.ศ. 2499) ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. หลักฐานการแสดงตัวของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการผ่านการอุปสมบท หลักฐานการรักษาพยาบาล 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          3. หลักฐานการเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ฉบับก่อนปี 2499 (ถ้ามี) เช่น สำมะโนครัว ปี พ.ศ. 2490 หรือ ปี พ.ศ. 2480 
          4. หัวหน้าครอบครัวตามทะเบียนบ้านเดิม (ถ้ามี) 
          5. เจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พร้อมบัตรประจำตัว 

          1.2 กรณีบุคคลอ้างว่ามีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานมาแสดง (ไม่เคยแจ้งเกิดและไม่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับใด) ให้เจ้าบ้านหรือผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการรักษาพยาบาล 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          3. เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พร้อมบัตรประจำตัว 

          1.3 กรณีขอเพิ่มชื่อตามสูติบัตร หรือใบแจ้งย้ายหรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (ทะเบียนบ้านปี พ.ศ. 2499 หรือ พ.ศ. 2515 หรือ พ.ศ. 2526) ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ดังนี้ 
                    1.3.1 เพิ่มตามสูติบัตร แจ้งที่สำนักงานเขตที่ออกสูติบัตร 
                    1.3.2 เพิ่มตามใบแจ้งย้าย แจ้งที่สำนักงานเขตที่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อ 
                    1.3.3 เพิ่มตามทะเบียนบ้านเดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนแจ้งที่สำนักงานเขตที่เคยมีชื่อครั้งสุดท้าย 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร บัตรประจำตัว บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          3. สูติบัตรหรือใบแจ้งย้ายหรือทะเบียนบ้าน (ฉบับปี พ.ศ. 2499 หรือ พ.ศ. 2515 หรือ พ.ศ. 2526) ที่เคยมีชื่อ 
          4. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว 

          1.4 กรณีเกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิดซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          2. หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) หรือหลักฐานการเกิด ซึ่งออกโดยรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งแปลและรับรองว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ 
          3. หนังสือเดินทางของผู้จะขอเพิ่มชื่อ ซึ่งออกโดยสถานทูตไทย 
          4. เจ้าบ้าน บิดา มารดา พร้อมบัตรประจำตัว 
               
          1.5 กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศแล้วเดินทางเข้าประเทศโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
          ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน นายทะเบียนจะส่งตัวผู้ขอเพิ่มชื่อให้กองตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอพิสูจน์สัญชาติ เมื่อได้รับหนังสือตอบว่าผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นคนสัญชาติไทย จึงดำเนินการให้ตามระเบียบต่อไป 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. หนังสือตอบจากกองตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
          2. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงการเกิด บัตรประจำตัว 
          3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          4. เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พร้อมบัตรประจำตัว 

          1.6 กรณีคนที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น (ได้แก่ บุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม พ.ร.บ. สัญชาติฉบับ พ.ศ. 2508 แต่สัญชาติไทยโดยการเกิดตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับ พ.ศ. 2535) หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด 
          ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนาในปัจจุบัน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการรักษาพยาบาล บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          3. หลักฐานการเกิด (สูติบัตร) 
          4. คำสั่งของศาล (กรณีมีคำสั่งของศาล) หรือ คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
          5. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว บิดา มารดา บุคคลที่น่าเชื่อถือ 

          1.7 กรณีบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่เด็กมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          3. เด็กในความอุปการะเลี้ยงดู พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการรับเด็กไว้อุปการะ เช่น สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ 
          4. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว 
2. คนต่างด้าวขอเพิ่มชื่อ 
          2.1 กรณีมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ขอเพิ่มชื่อ 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          3. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว 
          4. ทะเบียนบ้านที่เคยมีชื่อ 

          2.2 กรณีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. หลักฐานประจำตัวผู้เพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หนังสือเดินทาง 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          3. ใบสำคัญอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
          4. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว 

          2.3 กรณีได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
          1. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น บัตรประจำตัว หลักฐานทางทหาร หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติหรือถือสัญชาติตามสามี 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
          3. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว
          ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่วันรื้อเสร็จ หากไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31) 
2. บันทึก (ป.ค.14)  (อัพเดท 27 ก.พ. 58)