Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

          ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่วันรื้อเสร็จ หากไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31) 
2. บันทึก (ป.ค.14)  (อัพเดท 27 ก.พ. 58)