Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การแจ้งย้ายที่อยู่

1. กรณีย้ายออก 
          เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่ภายใน 15 วันนับแต่วันย้ายออก หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

2. กรณีย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 
          ให้ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางแจ้งย้ายออกด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งย้าย 
หลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำตัวหรือหลักฐานแสดงตัวอื่น ๆ 

3. กรณีย้ายเข้า 
          เมื่อมีผู้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ภายใน 15 วันนับแต่วันย้ายเข้า หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
3. ใบแจ้งกรณีย้ายที่อยู่ 

4. กรณีแจ้งย้ายปลายทาง 
          ผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งย้ายออกและย้ายเข้า โดยไปแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ย้ายเข้า 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
3. คำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่ 
4. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน 
5. กรณีย้ายไม่ทราบที่อยู่ 

          เมื่อมีผู้อยู่บ้านใดย้ายออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกิน 180 วัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นอยู่ที่ใด ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ภายใน 30 วันนับแต่วันครบ 180 วัน โดยระบุว่าไม่ทราบที่อยู่ นายทะเบียนผู้รับแจ้งจะเพิ่มชื่อและรายการผู้นั้นในทะเบียนบ้านกลาง 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน