Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลองสานประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานในพิธีประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและบุคลากรเขตคลองสาน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน