Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

E-Service

บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา BMA Q

จองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุด

“BMA Q” เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) สามารถ Download เพื่อติดตั้ง ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ โดย BMA Q มีการให้บริการหลัก 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. “รับบริการวันนี้” ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วิธีการใช้งาน
  1 กดปุ่ม “รับบริการวันนี้”
  2 รับ QR-Code
  3 นำ QR-Code ไปสแกน ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q (หมายเลขคิวที่ได้รับเป็นแบบตามลำดับปกติ)
  4 BMA Q จะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวรับบริการ และเมื่อได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
  1 ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด
  2 ประชาชนทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อใช้วางแผนไปติดต่อราชการ
  3 ประชาชนทราบเอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ
  4 ประชาชนสามารถรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q เพื่อลดการใช้กระดาษ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว ซึ่งช่วยลดปัญหาการนั่งรอและการข้ามคิวได้
  5 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

2. “นัดล่วงหน้า” ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ ชั่วโมงละ 10 คนต่อประเภทบริการ และคิวที่ได้รับจะเป็นคิวนัดหมาย ซึ่งได้รับบริการอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที

 • วิธีการใช้งาน
  1 กดปุ่ม “นัดล่วงหน้า”
  2 เลือกวัน เวลา และประเภทบริการ
  3 รับ QR-Code
  4 นำ QR-Code ไปสแกน ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q (คิวที่ได้รับจะเป็นคิวแบบนัดหมาย ขึ้นต้นด้วยอักษร “J”)
  5 ประชาชนจะได้รับบริการทันทีเป็นลำดับถัดไปเป็นลำดับถัดไปจากคิวปกติ เนื่องจากเป็นคิวนัดหมาย
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
  1 สามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ
  2 ประชาชนสามารถกำหนดวัน เวลา ที่สะดวกในการติดต่อราชการได้
  3 ประชาชนทราบเอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ
  4 ประชาชนได้รับการแจ้งเตือน ทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q เมื่อถึงวันที่นัดหมาย
  5 ประชาชนสามารถรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q เพื่อลดการใช้กระดาษ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว ซึ่งช่วยลดปัญหาการนั่งรอและการข้ามคิวได้
  6 ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว เนื่องจากได้รับบริการทันทีเป็นลำดับถัดไปจากคิวปกติ เนื่องจากเป็นคิวที่นัดล่วงหน้า ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการลางานมาติดต่อราชการแต่ไม่ได้รับบริการ
  7 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และทันสมัย