Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายการคลัง

การให้บริการของฝ่ายการคลัง

1. ขั้นตอนในการติดต่อยื่นวางเงินค่าประกันซองประกวดราคา
 1. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำหลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวข้างต้นมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลากำหนด
 2. เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกันซองประกวดราคาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อนำไปยื่นซองประกวดราคา
 3. เมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่ประกาศแจ้งความประกวดราคา เจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานและรายงานถึงจำนวนที่มีผู้มายื่นซองประกวดราคาให้หน่วยงานที่ดำเนินการประกวดราคาซื้อหรือจ้างทราบ
2. การถอนเงินประกับซองประกวดราคา
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์
 1. เมื่อทราบผลการประมูลในวันเปิดซองว่าประมูลไม่ได้ก็ขอถอนได้ โดยทำเรื่องแจ้งมาที่เขตเพื่อยื่นความจำนงขอถอนเงินได้ กรณีผลการประกวดราคาแล้วและมิได้เป็นรายที่ต้องยึดไว้พิจารณา 3 ราย
 2. สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณา จะคืนให้หลังวันเซ็นสัญญา คือเมื่อผู้มีอำนาจซื้อหรือสั่งจ้างได้มีคำสั่งเด็ดขาดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เข้าประกวดราคารายใดแล้วเรียกให้ผู้เข้าประกวดราคารายนั้นมาเซ็นสัญญาสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
 1. ผู้เป็นเจ้าของกิจการมารับด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
 2. กรณีผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้มอบหมายบุคคลอื่นมาแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจมีข้อความระบุว่ามอบให้ใครมารับเงิน เป็นคาอะไร จำนวนเท่าไรและต้องมีพยาน 2 คนเซ็นเป็นพยานด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินออกให้เป็นหลักฐานในการรับเงินประกันซอง
สถานที่ติดต่อ
หน่วยงานที่ได้ยื่นหลักประกันซองไว้ เช่น ยื่นไว้ที่ฝ่ายโยธา ก็ให้ติดต่อขอถอนเงินประกันซองจากฝ่ายโยธาเป็นต้น
ขั้นตอนในการติดต่อขอถอนเงินประกับซองประกวดราคา
 1. เมื่อคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาแล้ว ผู้ที่ได้รับการพิจารณาซื้อหรือจ้างสามารถถอนเงินประกันซองจากคณะกรรมการเปิดซองได้ โดยยื่นหลักฐานตามที่กำหนดดังกล่าว
 2. กรณีที่คณะกรรมการเปิดซองเห็นว่าควรให้ยึดไว้เพื่อรอการอนุมัติให้ผู้ขายกำหนดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้อนุมัติการคืนเงินประกันซองแล้ว หน่วยงานก็จะแจ้งให้มารับคืนเงินประกันซองได้ต่อไป
 3. สำหรับรายที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ซื้อหรือจ้างให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินประกันซองพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจะคืนเงินประกันซองให้ต่อไป
3. การรับหลักประกันสัญญา
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อหรือจ้างเมื่อได้รับแจ้งให้มาทำสัญญา ต้องยื่นหลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 1. เงินสด
 2. เช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อกรุงเทพมหานคร หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
 3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่กำหนด
 4. พันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นจำนวนเงินในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาพัสดุที่ตกลงชื้อหรือจ้างกับหน่วยงานที่ดำเนินการซื้อหรือจ้าง
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
 1. ผู้เป็นเจ้าของกิจการต้องมาลงชื่อในสัญญาด้วยตนเอง หากไม่สามารถมาได้ต้องมอบหมายบุคคลอื่นมาแทน โดยต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาด้วย
 2. บัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของกิจการ และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ (กรณีเจ้าของกิจการมิได้มาด้วยตนเอง)
 3. บัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของกิจการ (กรณีมาด้วยตนเอง)
 4. ตรายางบริษัท ห้าง ร้าน
 5. เงินประกันสัญญาตามที่จำนวนที่กำหนด
สถานที่ติดต่อ
ตามหนังสือของหน่วยงานที่แจ้งไป เช่น ฝ่ายโยธา ได้มีหนังสือแจ้งให้นำหลักฐานมาทำสัญญาก็ให้นำหลักประกันสัญญามาติดต่อทำสัญญากับฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตนั้น ขั้นตอนในการติดต่อยื่นหลักประกันสัญญา
 1. ผู้ได้รับการพิจารณาซื้อหรือจ้างให้มายังสถานที่ทำสัญญาตามที่กำหนดพร้อมหลักฐาน
 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดว่ามีหลักฐานครบถ้วนหรือไม่
 3. กรณีที่นำเงินสดหรือเช็คมาค้ำประกันสัญญา เจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบเสร็จรับเงิน ให้ไว้เป็นหลักฐาน
4. การถอนเงินประกันซองสัญญา
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์
หลังจากวันที่ส่งของหรือส่งมองานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะพ้นภาระผูกพันตามสัญญา ผู้ยื่นหลักประกันสัญญาสามารถขอถอนหลักประกันสัญญาคืนได้
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
 1. หนังสือของบริษัท ห้าง ร้าน ถึงหน่วยงานที่ซื้อ หรือจ้างแจ้งรายละเอียดขอถอนหลักประกันสัญญา
 2. กรณีที่หลักประกันสัญญาเป็นเงินสด ต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่เจ้าหน้าที่การเงินออกให้ในวันที่มาทำสัญญาด้วย
สถานที่ติดต่อ
หน่วยงานที่ได้ติดต่อทำสัญญาไว้
ขั้นตอนในการติดต่อขอถอนหลักประกันสัญญา
 1. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำหลักฐานมาติดต่อกับหน่วยงานที่ทำสัญญา
 2. กรณีหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด เช็ค เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนจนได้รับอนุมัติ จึงแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับแจ้งมารับคืนเงินต่อไป
 3. กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา หน่วยงานจะทำหนังสือแจ้งต่อธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันว่าพ้นภาระผูกพันในการค้ำประกันสัญญาในเรื่องดังกล่าว แล้วมอบให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต่อไป
5. การรับเงิน
หลักเกณฑ์
งบประมาณ กทม.ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ดำเนินงานเสร็จบริบูรณ์ ให้มารับเงินค่าสินค้าหรือค่าจ้างที่ฝ่ายการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานครให้โอนเงินมาจ่ายที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขต ส่วนงบประมาณ สส. ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างติดต่อรับเงินที่กองระบบการคลัง สำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานคร
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
 1. บัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของกิจการตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา 1 ชุด
 2. กรณีผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้มอบหมายบุคคลอื่นมาแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจมีข้อความระบุว่ามอบให้ใครมารับเงิน เป็นค่าอะไร จำนวนเท่าไร และต้องมีพยาน 2 คนเซ็นเป็นพยานด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า หรือค่าจ้าง
ค่าธรรมเนียม
ผู้ขายสินค้าหรือรับจ้างทำงานให้กับสำนักงานเขต จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังนี้
- นิติบุคคลตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
- ร้านค้า, บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10.000 บาท ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
สถานที่ติดต่อ
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตที่ทำสัญญา
ขั้นตอนในการติดต่อขอรับเงิน
 1. ผู้มารับเงินนำหลักฐานมาติดต่อ
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วยจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จแล้วมอบเช็คเงินสดค่าสินค้าหรือค่าจ้างที่หักภาษีแล้ว แก่ผู้มารับเงินต่อไป
บทกำหนดโทษ
 1. ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าให้กับนำนักงานเขตส่งมอบสินค้าไม่ทันกำหนดตามใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อจะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ถ้าเป็นการซื้อโดยวิธีพิเศษจะคิดค่าปรับเป็น 2 เท่าของราคาปกติ
 2. ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานให้สำนักงานเขตไม่แล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง จะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราระหว่าง ร้อยละ0.01-0.25 ของราคาจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 300 บาท นับแต่วันสิ้นสุดของสัญญาจนถึงวันส่งมอบ แต่ถ้าเป็นการจ้างโดยวิธีพิเศษจะคิดค่าปรับเป็น 2 เท่า ของราคาปกติ
รับชำระเงิน
 1. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย
ผู้ชำระเงินค่าภาษีต้องติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ตรวจสอบคำนวณภาษี และเขียนใบนำชำระเงินค่าภาษี ผู้ชำระเงินค่าภาษีจะต้องนำมายื่นพร้อมชำระเงินที่ฝ่าย การคลัง สำนักงานเขต
 1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่
- ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
- ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- ใบอนุญาตสถานที่แต่งผม
- ใบอนุญาตผู้รับจ้างแต่งผม
- ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
- ใบอนุญาตตลาดเอกชน
ผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องติดต่อที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลตรวจสอบคำนวณค่าธรรมเนียมและเขียนใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะต้องนำมายื่นพร้อมชำระเงินที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต