Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อแนะนำในการติดต่อราชการ

 ๑  การลงบัญชีทหารกองเกิน                                                                                        
     ๑.๑   สำเนาทะเบียนบ้าน                                   

     ๑.๒  บัตรประจำตัวประชาชน                                                                                  
     ๑.๓  สูติบัตร (ถ้ามี)                                                         

          ขั้นตอนการขอลงบัญชี                                                                                            

               -  ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน                        

               -  ผู้แสดงตนเขียน ใบแสดงตนฯ (สด.๔๔)                              

               - เจ้าหน้าที่เขียนบัญชีทหารกองเกิน (สด.๑) ใบสำคัญ  (สด.๙)                                 

               - เสนอนายอำเภอ  หรือ ผอ.เขต เพื่อลงนาม                                                                      

               - มอบ (สด.๙)  ให้ผู้ลงบัญชี  

 ๒. การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร                                                                    

     ๒.๑  ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)                                                                                                                    

     ๒.๒  บัตรประจำตัวประชาชน                                                                                           

     ๒.๓  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีการรับหมายเรียกแทน)                                                    

          ขั้นตอนการรับหมายเรียกฯ                                                                              

               - ทหารกองเกินยื่นหลักฐานตามข้อ ๒.๑, ๒.๒                                                                                              

               - ตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง                                                                                              

               - ทหารกองเกินลงชื่อ, สกุล รับในต้นขั้วหมาย                                                                 

               - มอบ (สด.๓๕) ให้รับไป      

๓. การขอผ่อนผันไปศึกษาต่างประเทศ ตาม ม.๒๗(๒)       

     ๓.๑  ใบสำคัญ (สด.๙)            

     ๓.๒  หมายเรียกฯ (สด.๓๕) 

     ๓.๓  บัตรประจำตัวประชาชน (ของทหารกองเกินและผู้ยื่นคำร้อง)     

     ๓.๔  ทะเบียนบ้าน  (ของทหารกองเกินและผู้ยื่นคำร้อง)                     

     ๓.๕  หนังสือรับรองของสถานศึกษา ระบุว่า กำลังศึกษาอยู่ในสถานที่ใด ศึกษาวิชา อะไร, ระดับใด, มีกำหนดกี่ปี ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด (ระบุวัน, เดือน, พ.ศ.)  พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย              

     ๓.๖  หนังสือรับรองของสถานทูต หรือ สถานกงสุล ไทยในประเทศนั้นๆ
          ขั้นตอนการขอผ่อนผันฯ               

               - ทหารกองเกินหรือผู้ปกครองยื่นคำร้อง ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ   

               - อย่างช้าภายในเดือน กุมภาพันธ์ (เพื่อให้เวลาเจ้าหน้าที่ดำเนินการ) 

               - ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๖  

              - เสนอนายอำเภอ หรือ ผอ.เขตฯ           

              - ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแจ้งผู้ขอผ่อนผันมารับเอกสาร

๔. การขอใบสำคัญ (แบบ สด.๙)  แทนฉบับชำรุดหรือสูญหาย

     ๔.๑  บัตรประจำตัวประชาชน                                

     ๔.๒  สำเนาใบแจ้งความเอกสารหาย จากสถานีตำรวจ

          ขั้นตอนการขอ                        
               - ทหารกองเกินยื่นคำร้อง  

               - ตรวจสอบเอกสาร ตามข้อ ๔.๑, ๔.๒ ถูกต้อง-ครบถ้วน

               - เขียนใบสำคัญ (สด.๙) ให้รับไปพร้อมเสียค่าธรรมเนียม ถ้าสูญหายเพราะสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
๕.  การขอหนังสือสำคัญฯ (สด.๘) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย            

                ๕.๑  บัตรประจำตัวประชาชน

                ๕.๒  สำเนาใบแจ้งความเอกสารหายจากสถานีตำรวจ

                ๕.๓ รูปถ่าย ๓ x ๔ ซม.(ไม่สวมหมวก,ไม่ใส่แว่นตา,แต่งกายสุภาพ) 

               ขั้นตอนการขอ

                - ทหารกองหนุนยื่นคำร้อง

                - ตรวจสอบหลักฐาน

                - เสนอนายอำเภอ หรือ ผอ.เขตฯ ลงนาม ส่งจังหวัด

                - แจ้งให้ผู้ยื่นมาขอรับเอกสาร

๖.  การลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๘

                - หลักฐาน ตามข้อ ๑

                ขั้นตอน  

                - ยื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีฯ (สด.๔๔)

                - ตรวจสอบเอกสารกรณีย้ายภูมิลำเนามาจากท้องที่อื่น

                - ตรวจสอบการลงบัญชีมาจากภูมิลำเนาเดิม เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นทราบ

                - เขียนบัญชีทหารกองเกิน(สด.๑),ใบสำคัญ(สด.๙),หมายเรียก (สด.๓๕) (กรณีคนที่มีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์) เสนอ นายอำเภอ/ผอ.เขต ลงนาม

                - มอบ สด.๙, สด.๓๕  ให้ผู้ยื่นรับไป   


๗.  การขอผ่อนผัน ตามมาตรา ๒๙(๓) (กรณีศึกษาภายในประเทศ)

                ๗.๑  ใบสำคัญ (สด.๙)

                ๗.๒  หมายเรียกฯ (สด.๓๕)

                 ขั้นตอน

                -ทหารกองเกิน นำหลักฐานตามข้อ ๗.๑, ๗.๒ ไปดำเนินการที่สถาบันหรือสถานศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

๘.  การแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหารกองเกิน ทหารกองหนุน

                ๘.๑  บัตรประจำตัวประชาชน

                ๘.๒  ใบสำคัญ (สด.๙) หรือ หนังสือสำคัญ (สด.๘)

                ๘.๓  ทะเบียนบ้าน

              ขั้นตอน

                - ยื่นคำร้อง

                - ตรวจสอบหลักฐานและบันทึกสอบสวนการขอย้าย

                - เสนอ นายอำเภอ / ผอ.เขต อนุมัติ


๙.  เปลี่ยนชื่อตัว – สกุล

                ๙.๑  บัตรประจำตัวประชาชน

                ๙.๒  หนังสือสำคัญในการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล

                ๙.๓  ทะเบียนบ้าน

                ขั้นตอน

                - ยื่นคำร้อง

                - ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องบันทึกแก้ไขในบัญชีทหาร

                - เสนอ นายอำเภอ / ผอ.เขต อนุมัติ

                - มอบเอกสารที่แก้ไขแล้วคืนผู้ยื่นคำขอ

๑๐.  การแจ้งตาย

                ๑๐.๑  สำเนาทะเบียนบ้าน

                ๑๐.๒  ใบสำคัญ สด.๙, หนังสือสำคัญ สด.๘

                ๑๐.๓  ใบมรณบัตร

                ขั้นตอน

                -ประชาชนยื่นคำร้อง

                - ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน – ถูกต้อง

                - แจ้งจังหวัด

                - บันทึกตายในบัญชีทหาร 

หน่วยสัสดีเขตคลองสามวา

                สำนักงานเขตคลองสามวา  ถนนเลียบคลองสอง 

                แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๑๐

                โทร. 02-548 0326 ต่อ 5141  02 5480334