Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เอกสารฝ่ายโยธาฯ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
01/02/2016 25. คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
01/02/2016 24. หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
01/02/2016 23. หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต ดาวน์โหลด
01/02/2016 22. หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลด
01/02/2016 21. แบบ ร.ส.1 คำร้องขออนุญาตโฆษณา ดาวน์โหลด
01/02/2016 20. สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
01/02/2016 19. บันทึก ป.ค. 14 ดาวน์โหลด
01/02/2016 18. แบบ ค.1 ใบแจ้งการขุดดิน ดาวน์โหลด
01/02/2016 17. แบบ น.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แนบกับแบบ น.7) ดาวน์โหลด
01/02/2016 16. แบบ น. 7 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง ดาวน์โหลด
01/02/2016 15. แบบ น.6 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ดาวน์โหลด
01/02/2016 14. แบบ น.5 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ดาวน์โหลด
01/02/2016 13. แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แนบคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้่่ายอาคาร) ดาวน์โหลด
01/02/2016 12. ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
01/02/2016 11. ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุม ดาวน์โหลด
01/02/2016 10. บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
01/02/2016 9. หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
01/02/2016 8. แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดาวน์โหลด
01/02/2016 7. แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ดาวน์โหลด
01/02/2016 6. แบบ ข. 6 คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2