Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

PRE SERVICE

ฝ่ายปกครอง
   การออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆเช่น การรับรอง
สถานภาพการสมรส(รับรองโสด) การรับรองการเป็น
บุคคลคนเดียวกัน รับรองสถานที่เกิด ฯลฯ [ อ่านเพิ่มเติม ]

0-2548-0322

ฝ่ายทะเบียน
   ให้บริการทำบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด
 แจ้งตายแย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อแก้ไขรายการ ทะเบียนทั่วไป
 การจดทะเบียนสมรส รับรองบุตร ฯลฯ    [ อ่านเพิ่มเติม ]

0-2548-0323

ฝ่ายโยธา
   
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หลักฐานที่ต้องใช้
 รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร พร้อมแบบ
 คำขออนุญาตต่างๆ                          [ อ่านเพิ่มเติม ]

0-2548-0307

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
    การขออนุญาตการต่างๆ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
 พ.ศ.2535 เช่น การขออนุญาตสถานที่ประกอบ
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุญาต
 จัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
 การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง          [ อ่านเพิ่มเติม ] 

0-2548-0325

ฝ่ายรายได้
   
การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่พร้อมหลักฐานต่างๆ
 ที่ต้องนำมาแสดง                            [ อ่านเพิ่มเติม ]

0-2548-0326
ต่อ 5122

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
   
ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเก็บขนมูลฝอย
 สูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล จัดเก็บค่าธรรมเนียม
โดยให้ผู้ขอรับบริการระบุรายละเอียด
1. ชื้อ - สกุล ผู้ขอรับบริการ
2. รายละเอียดที่ร้องขอ และสถานที่ดำเนินการ
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
4. กรณีการนัดหมายสูบสิ่งปฏิกูล ต้องนัดหมายล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน

0-2548-0337
0-2548-0327
ต่อ 5126
email:
cleaning_samwa@hotmail.com

ฝ่ายการศึกษา
    การจัดการศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน
 การแจ้งเด็กเกณฑ์เข้าศึกษาภาคบังคับโรงเรียน
 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

0-2548-0328

ฝ่ายเทศกิจ
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจตรา  สืบสวน
 จับกุม ดำเนินคดี ให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
 การตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน การรายงานประจำวัน
 การตรวจและรายงาน ตามโครงการเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้อง
 การตรวจและบังคับคดีเกี่ยวกับอาคาร ช่วยเหลือประชาชน 

0-2548-0331

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
    หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งชุมชนตามระเบียบ
 กรุงเทพมหานครหน้าที่และสิทธิประโยชน์
 ของชุมชนที่ได้จัดคั้งเป็นชุมชนแล้ว

0-2548-0332