Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติที่เกี่ยวข้อง

สถิติการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขตคลองสามวา
 
ปีงบประมาณ/ยอดจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวม
ปี 2554 2,770,023.69 4,773,373.50  24,471,978.02 32,015,374.91
ปี 2555 2,641,349.04 5,345,043.45  26,400,767.96  34,387,160.45
ปี 2556 2,922,944.74 6,742,201.20 29,254,779.04  38,919,924.98 
ปี 2557 2,287,828.81 7,223,594.63  36,957,930.70 46,469,354.14
ปี 2558 2,462,916.53 7,579,745.34 37,462,838.99 47,505,500.86
ปี 2559 2,560,388.03 8,167,818.07 42,224,542.43 52,952,748.53
รวม 15,645,450.84 39,831,776.19 196,772,837.14  252,250,063.87
 
งบประมาณ/ยอดจัดเก็บรายได้(รายเดือน) ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวม
เดือน ธ.ค. 59 98,723.06 411,515.45 5,593,498.45 6,103,736.96
เดือน พ.ย. 59 42,923.58 95,484.30 3,774,261.41 3,912,669.29
เดือน ต.ค. 59 23,456.35 46,352.80    1,332,508.58 1,402,317.73
รวม 165,102.99 553,352.55 10,700,268.44 11,418,723.98

สถิติประชากรสำนักงานเขตคลองสามวา ประจำเดือน ธ.ค.๕๙
สำนักทะเบียน / ตำบล  ชาย  หญิง   รวม
แขวงสามวาตะวันตก   25,907 28,763 54,670
แขวงสามวาตะวันออก 12,442 13,214 25,656
แขวงบางชัน 37,712 43,237 80,949
แขวงทรายกองดิน 5,670 6,168 11,838
แขวงทรายกองดินใต้ 8,056 8,338 16,394
รวม 89,787 99,720 189,507