Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานเขตคลองสามว
เปิดอ่านเอกสาร PDF


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานเขตคลองสามว
เปิดอ่านเอกสาร PDF


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานเขตคลองสามว
เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตคลองสามว
เปิดอ่านเอกสาร PDF

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 สำนักงานเขตคลองสามว
เปิดอ่านเอกสาร PDF

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12ปี ระยะที่2 (พ.ศ.2556-2559)
•เปิดอ่านเอกสาร PDF

คู่มือแนวทางประกอบการทำ ระบบLean 

•เปิดอ่านเอกสาร PDF
•เปิดอ่านเอกสาร PDF
•เปิดอ่านเอกสาร PDF
•เปิดอ่านเอกสาร PDF
•เปิดอ่านเอกสาร PDF
•เปิดอ่านเอกสาร PDF
•เปิดอ่านเอกสาร PDF


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 สำนักงานเขตคลองสามว
 
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

กรอบร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2558
 

•เปิดอ่านเอกสาร PDF


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 สำนักงานเขตคลองสามว
 
•เปิดอ่านเอกสาร PDF