Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราชการใสสะอาด

พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

โปรดแจ้งผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง หรือฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง


โทร. 0 2276 4144   โทรสาร 0 2275 7227

เว็บไซต์ : http://www.bangkok.go.th/huaikhwang

Facebook : https://www.facebook.com/huaikhwang.district

E-mail : huaikhwang.district@gmail.com

 


- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-  กำหนดมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-  แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของสำนักงานเขตห้วยขวาง

-  รณรงค์การเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด
 


 

- โครงการสร้างราชการใสสะอาดของเขตห้วยขวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-  แผนปฏิบัติการ "การสร้างราชการใสสะอาดของสำนักงานเขตห้วยขวาง" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


-  กำหนดมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

-  มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น


-  แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของสำนักงานเขตห้วยขวาง

-  รณรงค์การเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด