Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง กำหนดวันให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตรายจากครัวเรือน
ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง กำหนดวันให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตรายจากครัวเรือน