Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่


การแบ่งเขตการปกครอง

ประกอบด้วยพื้นที่เขตการปกครอง 3 แขวง คือ แขวงห้วยขวาง แขวงบางกะปิ และแขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวางมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองน้ำแก้ว คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ ถนนอโศก-ดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เป็นเส้นกั้นอาณาเขต
               ปัจจุบันเป็นเขตที่มีอัตราขยายตัวในด้านการก่อสร้างและประชากรอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ย่านการค้า ธุรกิจ และบริการจำนวนมาก สภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับยังมีพื้นที่ว่างสามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อีกจำนวนมาก ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
 

ชุมชนในพื้นที่

ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 ชุมชน ดังนี้
1.  ชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง
2.  ชุมชนซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 12 แขวงห้วยขวาง
3.  ชุมชนเพชรพระราม แขวงบางกะปิ
4.  ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้  แขวงบางกะปิ
5.  ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ แขวงบางกะปิ
6.  ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา แขวงบางกะปิ
7.  ชุมชนบึงพระราม 9 แขวงบางกะปิ
8.  ชุมชนทับแก้ว  แขวงบางกะปิ
9.  ชุมชนแฟลต สน. มักกะสัน แขวงบางกะปิ
10. ชุมชนเพชรบุรี 40  แขวงบางกะปิ
11. ชุมชนหมู่บ้านศรีนคร แขวงบางกะปิ
12. ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย - ญี่ปุ่น แขวงบางกะปิ
13. ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ แขวงสามเสนนอก
14. ชุมชนลาดพร้าว 45                             แขวงสามเสนนอก
15. ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 แขวงสามเสนนอก
16. ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42 - 44  แขวงสามเสนนอก
17. ชุมชนลาดพร้าว 80 แขวงสามเสนนอก
18. ชุมชนซอยพัทลุง แขวงสามเสนนอก
19. ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46 แขวงสามเสนนอก
20. ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34 แขวงสามเสนนอก
21. ชุมชมริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
22. ชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย แขวงสามเสนนอก
          
สถานที่สำคัญในพื้นที่เขตห้วยขวาง
สถานที่ราชการ
            1. กรมการผังเมือง  ถนนพระราม 9 ตัดกับถนนวัฒนธรรม
            2. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ถนนเทียมร่วมมิตร
            3. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้ทางเข้าวัดอุทัยธาราม
            4. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง  ซอย 20 มิถุนา
            5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 7  อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
            6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาห้วยขวาง 1  อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง
                
สถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 3 แห่ง  
     1. โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 0 2277 3353
     2. โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 2319 3744
     3. โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 0 2314 4311
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  
     1. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 2277 2653
     2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    0 2277 0534
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 2 แห่ง
     1. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์                         0 2511 4049
     2. โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 2252 7011
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน 17 แห่ง
     1. โรงเรียนดลวิทยา                             0 2318 1523
     2. โรงเรียนนานาชาติเกศินี                     0 2274 3452 - 3
     3. โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจนท์            0 2690 3777 - 8
     4. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ           0 2274 7426
     5. โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์                   0 2274 3521
     6. โรงเรียนอนุบาลสีชมพู                       0 2276 3276
     7. โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สาขา 1           0 2275 6620, 0 2276 0453
     8. โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์               0 2277 5507
     9. โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย                      0 2277 3615
     10. โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์                     0 2318 1633
     11. โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้       0 2277 8170
     12. โรงเรียนกุลมาศวิทยา                         0 2277 2683, 0 2691 1385
     13. โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์                     0 2690 3471
     14. โรงเรียนสิริเทพ                                 0 2275 8306
      15. โรงเรียนสมาคมไทย - ญี่ปุ่น                 0 2314 7334 - 5
      16. โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม                    0 2318 8754
     17. โรงเรียนสอนศาสนาอิมาร่อตุ๊ดดีน          0 2514 1462

ศาสนสถาน
วัด  จำนวน  3  แห่ง
           1. วัดอุทัยธาราม     0-2251-3949, 0-2252-8210
           2. วัดใหม่ช่องลม     0-2718-2339
           3. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก     0-2318-5925, 0-2318-5926

มัสยิด  จำนวน  1  แห่ง  -  มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน (สุเหร่าลาดพร้าว)

สถานีตำรวจ
          1. สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน     ที่ตั้ง   ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
          2. สถานีตำรวจทางด่วน 2              ที่ตั้ง   ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงบางกะปิ

สถานีดับเพลิง 
          สถานีตำรวจดับเพลิงบางกะปิ  ซอยศูนย์วิจัย 14  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ

สถานพยาบาล
สถานพยาบาลในเขตห้วยขวาง  ประกอบด้วย
          -  ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 (ห้วยขวาง)  ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง
          -  ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 (ภาวนา)      ที่ตั้ง  ถนนลาดพร้าว 44

โรงพยาบาล  6  แห่ง
          1. โรงพยาบาลปิยะเวท         ที่ตั้ง  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ
          2. โรงพยาบาลพระราม 9       ที่ตั้ง  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ
          3. โรงพยาบาลเพชรเวช        ที่ตั้ง  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ
          4. โรงพยาบาลคลองตัน        ที่ตั้ง  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ
          5. โรงพยาบาลกรุงเทพ         ที่ตั้ง  ซอยศูนย์วิจัย 7  แขวงบางกะปิ
          6. โรงพยาบาลเซนต์คาลอส   ที่ตั้ง  ซอยรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          1. สวนราษฎร์บำเพ็ญ                    ที่ตั้ง  ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9
          2. สวนหย่อมข้างโรงแรมซันรูท        ที่ตั้ง  ถนนพระราม 9
          3. สวนพรรณภิรมย์                        ที่ตั้ง  ถนนพระราม 9
          4. สวนหย่อมหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ     ที่ตั้ง  ถนนเทอดพระเกียรติ
          5. สวนหย่อมหน้าโตคิว                  ที่ตั้ง  ถนนรัชดาภิเษก
          6. สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์    ที่ตั้ง  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
          7. สวนสุขภาพ                             ที่ตั้ง  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ลานกีฬา
เขตห้วยขวางมีลานกีฬา  จำนวน  16  แห่ง  ได้แก่
          1. ลานกีฬาสำนักงานเขตห้วยขวาง  สำนักงานเขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง
          2. ลานกีฬาสวนราษฎร์บำเพ็ญ  ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9 - 11 แขวงห้วยขวาง
          3. ลานกีฬาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ
          4. ลานกีฬาชุมชนบึงพระราม 9  ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
          5. ลานกีฬาชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
          6. ลานกีฬาชุมชน ส.พัทยา  ทางเข้า RCA ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ 
          7. ลานกีฬาทับแก้ว  ชุมชนทับแก้ว ใต้สะพานทางยกระดับข้ามถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
          8. ลานกีฬาชุมชนเพชรพระราม  ชุมชนเพชรพระราม ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ
          9. ลานกีฬา สน.มักกะสัน  สน.มักกะสัน ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ
          10. ลานกีฬาสวนสุขภาพห้วยขวาง  ถนนเลียบ รฟม. แขวงบางกะปิ
          11. ลานกีฬาสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ใกล้ตึกชาญอิสระ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
          12. ลานกีฬาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก 
          13. ลานกีฬาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ  โรงเรียจันทร์หุ่นบำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก
          14. ลานกีฬาชุมชนร่วมใจพิบูล 2  ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 แขวงสามเสนนอก
          15. ลานกีฬาชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34  ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
 
สถานประกอบการ
ประเภทโรงแรม
โรงแรม  จำนวน  17  แห่ง
1. โรงแรมบางกอกชฎา
2. โรงแรมรัชดาซิตี้
3. โรงแรมเดอะแกรนด์กรุงเทพ
4. โรงแรมปีปอินโฮเต็ล
5. โรงแรมราชาพาเลซ
6. โรงแรมสยามโฮเต็ล
7. โรงแรมมรกต
8. โรงแรมอมารีเอเทรียม
9. โรงแรมมิตร เอวัน
10. โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพ
11. โรงแรมเอ-วัน กรุ๊ป จำกัด
12. โรงแรม 558
13. โรงแรมเรดิสัน
14. โรงแรมรอยัลแปซิฟิคพลาซ่าโฮเต็ล
15. โรงแรมยูเรเซียกรุงเทพ
16. โรงแรมไทอาร์ซีโฮเต็ล
17. โรงแรมแม็กซ์ 2000

โรงภาพยนตร์  จำนวน  1  แห่ง
โรงภาพยนต์ยูเอ็มจี อาร์.ซี.เอ  ซอยศูนย์วิจัย ถนนอาร์.ซี.เอ.  แขวงบางกะปิ

โครงข่ายสาธารณูปโภคหลักของเขตห้วยขวาง

                    ในปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญของเขตห้วยขวาง คือถนนภายในพื้นที่เขตมีทั้งถนนสายหลัก ถนนซอย ตลอดจนทางด่วนพิเศษ และมีแนวโครงการระบบขนส่งมวลชนภายในพื้นที่เขต

ถนนสายหลัก
              1. ถนนรัชดาภิเษก  เป็นถนนสายหลักที่มีความสำคัญ มีลักษณะเป็นวงแหวนรอบนอก ที่เป็นแนวเขตระหว่างเขตห้วยขวางกับเขตดินแดงและเขตราชเทวี และเป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร
              2. ถนนพระราม 9  เป็นถนนสายสำคัญที่ผ่านภายในพื้นที่เขต โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณสี่แยก อสมท. ไปสิ้นสุดที่ถนนศรีนครินทร์ เป็นถนนสายที่มีการจราจรคับคั่งตลอดเวลา และมีเส้นทางที่เป็นถนนสายรองและซอยเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในเขต
              3. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เป็นถนนสายสำคัญอีกสายหนึ่ง ที่มีอาคารพาณิชย์ สำนักงาน ร้านค้าตั้งอยู่อย่างหนาแน่น และมีการจราจรคับคั่ง มีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับถนนอโศก-ดินแดง สิ้นสุดที่คลองแสนแสบ
              4. ถนนลาดพร้าว  เป็นถนนสายหลักที่สำคัญที่ผ่านภายในพื้นที่เขตและมีเส้นทางที่เป็นถนนสายรองและซอยเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในเขต โดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนพหลโยธิน ไปสิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกบางกะปิ

ถนนสายรอง  
เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักและถนนสายรองด้วยกันภายในพื้นที่เขต ทำให้มีโครงข่ายการให้บริการทั่วถึงยิ่งขึ้น ถนนสายรองในปัจจุบันจะใช้เป็นทางลัดได้ ทำให้มีการเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ ได้แก่
              1. ถนนสุทธสารวินิจฉัย
              2. ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
              3. ถนนเทียมร่วมมิตร
              4. ถนนวัฒนธรรม
              5. ถนนประชาอุทิศ
              6. ถนนเพชรพระราม
              7. ถนนเพชรอุทัย
              8. ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)