Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง (ปรับปรุง มี.ค. 2563)

                      ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง
 

                                                        
                                                          นายอนุชิต  พิพิธกุล
                                                      ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
                                                                                                         

                                                     
                                           - ว่าง -                               นายสรสิช  เหลืองรุ่งเกียรติ
                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


                                        
       นางสาววัชรา  พิชยสิริ                   นางละไม  อัศวเลิศศักดิ์                   นายอนุสรณ์  พุ่มพวง
        หัวหน้าฝ่ายปกครอง                       หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                        หัวหน้าฝ่ายโยธา

 
                         
                    
             
 นายศิริพงษ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา         นายสบโชค  ณ ศรีโต                  นายกมล  ทิพยโสตถิ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล          หัวหน้าฝ่ายรายได้               หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
                                                                                                      และสวนสาธารณะ

                                          
                  - ว่าง -                     นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ปัทมชัย      นายธำรงศักดิ์  หิตะโกวิท
         หัวหน้าฝ่ายการศึกษา                    หัวหน้าฝ่ายการคลัง                   หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                                                     


                                                                  
                                                      นายปิยชน  ผู้ทรงธรรม
                                                     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
                                                        และสวัสดิการสังคม