Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง (ปรับปรุง ม.ค. 2564)

                      

ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง

         
  นายอนุชิต  พิพิธกุล
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
 
 
                       
  นางสายทิพย์  สุคนธ์มณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
    นางภัคชลี  ทรงลำยอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
 
 
 
                  
  นางสาววัชรา  พิชยสิริ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
    นางสิริลักษณ์ จันทร์สงวน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
    - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายโยธา
 
 
 
            ..... .....
นางสาวนภาภรณ์  แสงสุวอ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาล
  - ว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายรายได้
  นายธีระชัย อินทร์สุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 
 
                
  - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 
นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ปัทมชัย
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
  นายสุภชัย วรรณษา
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
  
 
 
         
    นางพิณ นพกุลสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม