Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง (ปรับปรุง พ.ค. 2562)

                ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง
 

                                                     
                                                         - ว่าง -
                                                  ผู้อำนวยการเขต
                                                                                                         

                                                      
                นายนิพนธ์  พูลชะโก                                         นายสรสิช  เหลืองรุ่งเกียรติ
              ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต                                           ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


                                   
              - ว่าง -                             นางละไม  อัศวเลิศศักดิ์                นายอนุสรณ์  พุ่มพวง
      หัวหน้าฝ่ายปกครอง                      หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                      หัวหน้าฝ่ายโยธา

 
                         

                  
             
นายศิริพงษ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา         นายสบโชค  ณ ศรีโต                นายกมล  ทิพยโสตถิ 
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล                หัวหน้าฝ่ายรายได้                   หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
                                                                                                    และสวนสาธารณะ

                                      
     นายปิยวัฒน์  สายแสง             น.ส. เสาวลักษณ์  วงศ์ปัทมชัย         นายธำรงศักดิ์  หิตะโกวิท
      หัวหน้าฝ่ายการศึกษา                    หัวหน้าฝ่ายการคลัง                    หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                                                     


                                                           
 
                                                             - ว่าง -
                                                 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
                                                     และสวัสดิการสังคม