Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง (ปรับปรุง ต.ค. 2562)

                  ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง
 

                                                        
                                                          นายอนุชิต  พิพิธกุล
                                                     ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
                                                                                                         

                                                    
                                         - ว่าง -                             นายสรสิช  เหลืองรุ่งเกียรติ
                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


                                   
   นายสมชาย  ธรรมวิโมกข์                นางละไม  อัศวเลิศศักดิ์               นายอนุสรณ์  พุ่มพวง
      หัวหน้าฝ่ายปกครอง                      หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                     หัวหน้าฝ่ายโยธา

 
                         
                    
             
 นายศิริพงษ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา         นายสบโชค  ณ ศรีโต                นายกมล  ทิพยโสตถิ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล          หัวหน้าฝ่ายรายได้               หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
                                                                                                    และสวนสาธารณะ

                                        
         นายปิยวัฒน์  สายแสง           นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ปัทมชัย      นายธำรงศักดิ์  หิตะโกวิท
         หัวหน้าฝ่ายการศึกษา                    หัวหน้าฝ่ายการคลัง                     หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                                                     


                                                                  
                                                      นายปิยชน  ผู้ทรงธรรม
                                                     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
                                                        และสวัสดิการสังคม