Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง (ปรับปรุง ก.ค. 2563)

                      ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง
 

                                                            
                                                         นายอนุชิต  พิพิธกุล
                                                     ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
                                                                                                         
 
                                                
                             นายสรสิช  เหลืองรุ่งเกียรติ                   นางภัคชลี  ทรงลำยอง
                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


                                            
       นางสาววัชรา  พิชยสิริ                               - ว่าง -                               นายอนุสรณ์  พุ่มพวง
        หัวหน้าฝ่ายปกครอง                       หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                        หัวหน้าฝ่ายโยธา

 
                         
                    
             
 นายศิริพงษ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา         นายสบโชค  ณ ศรีโต                  นายกมล  ทิพยโสตถิ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล          หัวหน้าฝ่ายรายได้               หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
                                                                                                      และสวนสาธารณะ

                                          
                  - ว่าง -                     นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ปัทมชัย      นายธำรงศักดิ์  หิตะโกวิท
         หัวหน้าฝ่ายการศึกษา                    หัวหน้าฝ่ายการคลัง                   หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                                                     


                                                                  
                                                      นายปิยชน  ผู้ทรงธรรม
                                                     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
                                                        และสวัสดิการสังคม