Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง (ปรับปรุง มี.ค. 2563)

                      ผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวาง
 

                                                        
                                                         นายอนุชิต  พิพิธกุล
                                                      ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
                                                                                                         

                                                     
                                         - ว่าง -                             นายสรสิช  เหลืองรุ่งเกียรติ
                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต


                                                                           
     นางสาววัชรา  พิชยสิริ                นางละไม  อัศวเลิศศักดิ์               นายอนุสรณ์  พุ่มพวง
      หัวหน้าฝ่ายปกครอง                    หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                     หัวหน้าฝ่ายโยธา

 
                         
                    
             
 นายศิริพงษ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา         นายสบโชค  ณ ศรีโต                นายกมล  ทิพยโสตถิ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล          หัวหน้าฝ่ายรายได้               หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
                                                                                                    และสวนสาธารณะ

                                          
                  - ว่าง -                     นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ปัทมชัย      นายธำรงศักดิ์  หิตะโกวิท
         หัวหน้าฝ่ายการศึกษา                    หัวหน้าฝ่ายการคลัง                   หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                                                     


                                                                  
                                                      นายปิยชน  ผู้ทรงธรรม
                                                     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
                                                        และสวัสดิการสังคม