Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์


 

พันธกิจ


  1. ควบคุมและจัดระเบียบแหล่งการค้า บริการ และบันเทิง
      ให้มีระเบียบ ปลอดภัย และมีคุณภาพ
  2. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และภูมิทัศน์ เชื่อมต่อทางลัด         ถนน ตรอก ซอย เพื่อลดปัญหาจราจร และรองรับ
      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เขต
  3. พัฒนา รักษาสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะและเพิ่มพื้นที่
      สีเขียว
  4. พัฒนาการให้บริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิด
      รายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
  6. พัฒนาศูนย์กลางการค้าชุมชน (ตลาด)