Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบคำขอการประกอบกิจการ

- คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ. 1)

- คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ. 3)

- คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่
  หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ. 4)


- คำขอโอนการดำเนินกิจการ (อภ. 8)

- คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ (อภ. 9)

- คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ. 1)


- คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ. 5)

- คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ. 10)

- คำขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ. 11)

- คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ฆษ. 1)