Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบฟอร์มการติดต่องานฝ่ายโยธา

- คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ

- หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ

- หนังสือแจ้งความประสงค์จะเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ

- หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ)

- คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

- หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร)

- หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต

- หนังสือแจ้งการบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน

- หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่

- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แนบกับ แบบ น.7)

- หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม