Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเขต

หัวหน้าเขต

     
-  นายธำรง   พัฒนรัฐ (สุขเจริญ) กันยายน 2516        - มีนาคม 2517
-  นายสมชาย   สุขุมาลชาติ มีนาคม 2517         - กรกฎาคม 2517
-  นายเกียรติศักดิ์   บูรพาเดชะ กรกฎาคม 2517      - มิถุนายน 2518
-  นายสุนทร   ณ สงขลา มิถุนายน 2518        - พฤศจิกายน 2522
-  นายธีระ   ศิริธรรม พฤศจิกายน 2522    - พฤศจิกายน 2524
-  นายเสรี   เกียรติบรรลือ พฤศจิกายน 2524    - ตุลาคม 2526
-  นายสุดใจ   แก้วนิล ตุลาคม 2526         - กันยายน 2528

ผู้อำนวยการเขต

     
-  นายสุดใจ   แก้วนิล กันยายน 2528        - พฤศจิกายน 2528
-  นายตลอด   จรูญรัตน์ พฤศจิกายน 2528    - ตุลาคม 2529
-  ร.ต. วิจิตร   เวชรังษี ตุลาคม 2529         - ตุลาคม 2530
-  นายสุรเทพ   โยธิกุล ตุลาคม 2530         - ตุลาคม 2535
-  นายชาญชัย   โรหิตศิริ ตุลาคม 2535         - ตุลาคม 2537
-  นายสมชาย   จันทนะศิริ ตุลาคม 2537         - พฤศจิกายน 2541
-  นายกำธร   เลิศสินไทย พฤศจิกายน 2541    - พฤศจิกายน 2545
-  นายกิตตินันท์   ขาวสุทธิ์ พฤศจิกายน 2545    - มกราคม 2549
-  นายชาญชัย  วามะศิริ มกราคม 2549        - กันยายน 2549
-  นางภาวิณี  อามาตย์ทัศน์ พฤศจิกายน 2549    - กันยายน 2553
-  นายชุมพล  ชาวเกาะ ตุลาคม 2553         - กันยายน 2557
-  นายสุชีพ  อารีประชาภิรมย์ กันยายน 2557        - พฤษภาคม 2562
-  นายอนุชิต  พิพิธกุล สิงหาคม 2562        - ปัจจุบัน