Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชากร (ปรับปรุง พ.ค. 2563)


​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,722
27,577
19,135
38,010

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,701
27,523
19,153
38,025

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,683
27,508
19,161
38,014

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,651
27,515
19,134
38,002

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,542
27,450
19,088
38,004

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,340
27,341
18,989
38,010

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,131
26,238
17,929
37,964

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,107
26,236
17,882
37,989

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,072
26,200
17,814
38,058

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,999
26,146
17,800
38,053

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,992
26,116
17,752
38,124

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,927
26,099
17,737
38,091

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,890
26,085
17,691
38,114

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,893
26,046
17,674
38,173

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,808
25,998
17,657
38,153

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,737
25,951
17,633
38,153

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,675
25,878
17,603
38,194

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562
​​
                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,625
25,818
17,560
38,247

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,616
25,801
17,542
38,273

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,587
25,752
17,527
38,308

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,525
25,707
17,501
38,317

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,484
25,660
17,476
38,348

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,491
25,649
17,428
38,414

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,435
25,617
17,372
38,446

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,417
25,587
17,346
38,484

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,429
25,522
17,352
38,555

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2561
                         
                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง

 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,399
25,505
17,326
38,568

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561

                          สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,480
25,522
17,318
38,640

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

                          สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,488
25,528
17,321
38,639

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561

                          สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,453
25,435
17,283
38,735

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560

                          สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,458
25,420
17,269
38,769
ค้นหา