Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

- คู่มือการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ พ.ศ. 2554

- คู่มือการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ พ.ศ. 2556

- หนังสือคู่มือทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551

- คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2536

- คู่มือการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (SMART CARD) กฎหมาย และ
  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน

- ประมวลผลกฎหมายงานทะเบียนของส่วนทะเบียนทั่วไป

- คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนชื่อบุคคลและการใช้คำนำหน้านาม

- คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนชื่อบุคคล

- คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนครอบครัว

- คู่มือปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2561

- การจดทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน

- การแจ้งตายและการออกหลักฐานการตาย

- พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) ปี 2551

- พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

- พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505

- พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508

- พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

- พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

- พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) ปี 2562