Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศขอบเขตงาน TOR

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ฯ จำนวน 2 คัน