Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวางและสวนพรรณภิรมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)