Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,804 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)