Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 277 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 277 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)