Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)