Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,804 คน