Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,804 คน