Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และชุดพละของนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,804 ชุด
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และชุดพละของนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,804 ชุด เผยแพร่แผนการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และชุดพละของนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,804 ชุด