Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 19 เครื่อง