Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลาง

ราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวางและสวนพรรณภิรมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)